Chức năng, nhiệm vụ

1650 17/10/2017 10:49 SA Quản trị viên

Phòng Kế hoạch - Tài chính

I. CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

       Phòng Tài vụ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch tạo ra, sử dụng và quản lý (thu, chi) các nguồn tài chính và tài sản của trường; thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định hiện hành của pháp luật.


II. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của nhà trường.

2. Xây dựng các qui định và định mức thu, chi phù hợp; đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động của nhà trường; lập báo cáo tài chính hàng quý, năm theo quy định và đột xuất theo yêu cầu; thống kê, cung cấp thông tin tài chính cho Hiệu trưởng có căn cứ để ra quyết định quản lý đúng đắn. 

3. Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản theo đúng quy định; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính các hợp đồng, chương trình, dự án trước khi trình Hiệu trưởng ký.

4. Quản lý tài chính và tài sản đúng qui định của pháp luật. 

5. Chủ trì đề xuất bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm phù hợp với sự phát triển chung của trường. 

6. Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu cho trường. Coi trọng công tác thu, phấn đấu thu đủ, thu kịp thời, tránh thất thu.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.